Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamada,  Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), çocuğun cinsel yönden istismarına ilişkin cezaları  düzenleyen 103. maddesinin birinci fıkrasındaki "15 yaşını tamamlamamış her  çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar  sayılacağı"na ilişkin hükmün iptaline ilişkin kararın, kategorik olarak 15  yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel istismar fiillerinin suç olmaktan  çıkarılmasını ima dahi etmediği vurgulandı.  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı dış basın  yayın organlarında Anayasa Mahkemesinin 26 Mayıs 2016 tarihli kararının  çarpıtılmak suretiyle maksatlı haberlerin yapıldığı ve bunlar üzerinden  Türkiye'nin karalanmak istendiği görüldüğünden açıklama yapılmasına gerek  duyulduğu belirtildi.

 İleri sürüldüğünün aksine anılan kararla 15 yaşından küçük çocuklara  karşı işlenen cinsel istismar fiillerinin suç olmaktan çıkarılmadığı, TCK'nın  103. maddesinin (1) numaralı fıkrasında cezanın alt sınırı belirlenirken, somut  olayın özelliklerine göre ihtiyaç duyulabilecek kademelendirmeye imkan tanınmamış  olunmasının, "orantılılık ilkesi"ne aykırı bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada,  kuralın teknik, hukuki nedenlere dayanılarak iptal edildiği kaydedilerek, şöyle  denildi:

 "Buna göre, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, kategorik olarak 15  yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel istismar fiillerinin suç olmaktan  çıkarılmasını ima dahi etmemektedir. Nitekim iptal sonucu yasal boşluk doğmaması,  böylelikle yeni düzenleme yapılıncaya kadar çocuklara yönelik cinsel istismar  eylemlerinin suç olmaktan çıkıp cezasız kalmaması, yasama organına gerekçede  belirtilen çerçevede yeni düzenleme yapma imkanı tanınması için iptal hükmünün  Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar  verilmiştir. Bu süre 13 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işlemeye başlamıştır.  Dolayısıyla yapılan tüm spekülasyonların aksine söz konusu ceza hükmü halen  yürürlüktedir ve 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel istismar  fiilleri, Türk hukukunda suç olmaya devam etmektedir. Yasama organının belirlenen  sürede iptal kararında belirtilen teknik hukuki sorunları karşılayacak yeni bir  düzenleme yapma imkanı bulunmaktadır."

Anayasa Mahkemesi, TCK'nın 103. maddesinin birinci fıkrasındaki "15  yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın  cinsel istismar sayılacağı"na ilişkin hükmünü iptal etmişti. 6'ya karşı 7 üyenin  oyu ile alınan iptal kararının 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmişti.  Gerekçede, itiraz konusu kuralın, "bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle  bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan  kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bir  niteliğe sahip olduğu" belirtilmişti.