Teletokat suçundan üç ay hapis yatıp tahliye olan vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Başka bir tokatçının “Hesabından IŞİD’e para aktarıldı” sözüne inanıp 15 bin lirasını dolandırıcının eline saydı. Dolandırıldığını anlayınca da karakolun yolunu tuttu.

Es­ki te­le­to­kat­çı­nın düş­tü­ğü du­rum her­ke­si gül­dür­dü. Geb­ze’de ya­şa­yan A.E’­yi geç­ti­ği­miz ekim ayın­da sav­cı ro­lün­de bir şa­hıs ara­dı. Te­le­fon­da cid­di bir üs­lup kul­la­nan ki­şi, “He­sa­bın­dan IŞİ­D’­e pa­ra trans­fe­ri tes­pit edil­di­” de­yip tüm bi­ri­ki­mi­ni so­ruş­tur­ma so­nu­na ken­di­le­ri­ne tes­lim et­me­si­ni is­te­di. Deh­şe­te dü­şen A.E. fon­da ka­ra­ko­lu an­dı­ran tel­siz se­siy­le te­le­to­kat­çı­ya ina­nıp, ban­ka­da­ki bi­ri­ki­mi­ni po­şe­te dol­dur­du. Korku­dan ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şı­ran adam, do­lan­dı­rı­cı­nın ver­di­ği ad­res­te­ki par­ka git­ti. Po­şe­ti, elin­de tel­siz­le bek­le­yen te­le­to­kat­çı­ya tes­lim eden A.E. evi­nin yo­lu­nu tut­tu.

O DA TO­KAT­ÇIY­MIŞ

Ola­yın üze­rin­den bir haf­ta geç­tik­ten son­ra ya­şa­dık­la­rı­nı dost­la­rı­na an­la­tan 2 ço­cuk ba­ba­sı A.E. do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı an­la­yın­ca ka­ra­ko­la koş­tu. Yaşadık­la­rı­nı an­la­tıp to­kat­çı­nın eş­ka­li­ni ver­di. Bu sı­ra­da mağ­dur­la il­gi­li ina­nıl­maz bir ger­çek or­ta­ya çık­tı. Şan­lı­ur­fa­lı mağ­dur A.E’­nin, 4 yıl ön­ce te­le­to­kat su­çun­dan ce­za­evi­ne gir­di­ği ve 3 ay yat­tık­tan son­ra tah­li­ye edil­di­ği or­ta­ya çık­tı. Mağ­du­run ver­di­ği eş­kal­den so­ruş­tur­ma baş­la­tan po­lis, kim­li­ği sap­ta­nan zan­lı­yı kı­sa sü­re­de ya­ka­la­dı. İz­mi­r’­de de ‘hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık ve ruh­sat­sız si­lah ta­şı­ma­k’ suç­la­rın­dan sa­bı­ka­lı ol­du­ğu an­la­şı­lan zan­lı H.A. çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Pa­ra­nın 10 bin li­ra­sı mağ­dur A.E’­ye tes­lim edi­lir­ken zan­lı­nın 5 bin li­ra­yı harcadığı tes­pit edil­di.

DALGINLIĞIMA GELDİ

Mağ­dur A.E. ka­ra­kol­da ver­di­ği ifa­de­de, “Be­ni ara­dık­la­rın­da iş­ten ye­ni çık­mış­tım. Oto­büs­te ara­dı­lar, dal­gın­lı­ğı­ma gel­di. Yok­sa bu art ni­yet­li ki­şi­le­rin tu­za­ğı­na as­la düş­mez­di­m” de­di­ği öğ­re­nil­di. Po­lis yet­ki­li­le­ri, do­lan­dı­rı­cı­la­rın et­ki ya­ra­tan olay­la­rı kul­la­na­rak inan­dı­rı­cı­lı­ğı art­tır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Gün­de­me gö­re PKK, İŞİD, El Kai­de gi­bi te­rör ör­gü­tü ad­la­rı­nı kul­la­nı­yor­la­r” uya­rı­sı­nı yap­tı.