Temiz su temininden çevre temizliğine, yol yapımından otopark işletmesine kadar birçok alanda hizmet veren belediyelerin toplam borcu, son yerel seçimden sonra 50 milyar lirayı aştı. Özellikle banka borçları dikkat çekti.
 
Yine yerel seçim öncesi 9,1 milyar lira olan banka kredisi borçları da 10,8 milyar liraya ulaştı. Ayrıca tüm mahalli idarelerin (belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri) toplam borcu ise 55,2 milyar lira olarak gerçekleşti.Son 1 yıllık rakamlara bakıldığında mahalli idarelerin borç stoğu yüzde 13 arttı. Mahalli idare borcu içinde belediyelerin payı ise yüzde 92 gerçekleşti.
 
Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu'na (SGK) gö­re en yük­sek bor­cu olan be­le­di­ye 213 mil­yon li­ra ile Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ol­du. Bu be­le­di­ye­yi 164 mil­yon li­ra Ada­na Bü­yük­şe­hir ve 145 mil­yon li­ra ile Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir iz­le­di. Ay­rı­ca SGK'ya 2 bin 40 be­le­di­ye borç­lu du­rum­da.