Banka Promosyonu İhale Numarası

: 01

1-Kurumun Adı

: GEBZE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

A) Adresi

:SULTAN ORHAN MAH. MENZİLHANE     

 CAD. 1112  SOKAK NO: 4     GEBZE                                

B) Telefon ve Faks Numarası

: 646 73 50 Dahili 68 72   Fax:646 51 29

C) Elektronik Posta Adresi

www.kocaeli.pol.tr/gebze

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 567

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı 2014 yılı  Ocak ayı için gerçekleşen maaş+ücret  tutarı

 

: 1.642.770,00 TL.

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı  Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:11.04.2014 günü, saat  14:00

 

Madde 1- MEVZUAT :

                 Aylık ve ücret ödemeleri için aracı bankayı tespit etmek üzere yapılacak bütün işlemler; Maliye Bakanlığının 17 Temmuz 2012 gün ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 Sıra No.lu Genel Tebliği, 20/07/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 ve bu Genelgenin 5. maddesine değişiklik getiren 05/08/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2007/21 Sayılı Genelgenin 4. Maddesindeki değişiklik getiren 10/08/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2010/17 Sayılı  Genelgesi doğrultusunda yapılacaktır.

 

Madde 2İHALE KONUSU:

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Maaş Promosyon anlaşması 16 NİSAN 2014 tarihinde sona ereceğinden,  16 NİSAN 2014 tarihinden geçerli olmak üzere maaş promosyon ihalesi yapılacak ve süresi 36 ay olup, 16 NİSAN 2017  tarihinde sona erecektir.

    Gerek görülen düzenlemeler için, ihaleyi kazanan banka ile ek protokol yapılacaktır.

 

Madde 3İHALE’NİN YERİ VE ZAMANI:

                 Promosyon ihalesi 11 NİSAN 2014 CUMA günü saat 14.00’da Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı  Salonunda yapılacaktır.

 

Madde 4İHALE USULÜ:

     Promosyon ihalesi kapalı zarf usulü ile yapılacak, verilecek teklifler MAAŞ ALAN KİŞİ BAŞINA AYLIKolacak, zarflar ihaleye katılan banka temsilcileri önünde açıldıktan sonra en yüksek teklifi veren 5 (beş) Banka açık artırmaya katılacaktır. Bu bankaların vermiş olduğu en yüksek tutar baz alınarak bu tutar üzerinden açık artırma usulü artırım yapılacak ve artırımlar en az 1,00. TL (BİR TL) ve katları   olarak yapılacaktır.

                - İhale sonucunda en üst teklifte bulunan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Bankanın tebliğ tarihini izleyen (7) iş günü içersinde protokolü imzalaması şarttır. Protokol Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Banka yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Protokolden sonra yüklenici banka protokolün başlayacağı 16.04.2014 tarihine kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir.

 

Madde 5BANKA PROMOSYONU’NUN DAĞITIM ŞEKLİ :

İhalede ortaya çıkan promosyon tutarı ihaleyi alan ilgili banka tarafından  her ay maaş alan personele kişi başına ihalede belirlenen tutar maaşlarla birlikte eşit ödenecektir. Bu işlem sözleşmenin bitim tarihine kadar aylık olarak devam ettirilecektir.

 

Madde 6İHALE’NİN  DUYURU ŞEKLİ :

                

Yapılacak olan promosyon ihalesinin genel şartnamesi tüm bankalara duyurulacak, istekli olanlara şartname imza karşılığı teslim edilecek ve ayrıca Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünün www.kocaeli.pol.tr/gebze internet adresinde kurum personelinin ve istekli bankaların bilgisine sunulmak üzere yayımlanacaktır.

 

Madde 7- TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

     Teklif mektubu,  kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde, zarf üzerinde de isteklinin ticaret unvanı ve tebligata açık adresi olacak şekilde, şartnamede belirtilen ihale saatinde İhale Komisyonu’na sunulacaktır.İhale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu tutanakla tespit edilerek hemen ihaleye başlanır. Kapalı zarflar, istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. En yüksek teklif veren 5 (beş) banka belirlendikten sonra açık artırmaya geçilecektir. Açık arttırmaya ilk 5 banka arasından ilk teklifi en düşük olan bankadan başlanarak en yüksek olana doğru teklif alınacaktır. En yüksek teklif tutarı belirlenene kadar arttırmaya devam edilecektir. Açık arttırmaya ilişkin teklifler ile sonrasında yapılan arttırma tekliflerine ilişkin tutanaklar katılımcı bankaların hazır bulunan resmi temsilcileri ve ihale komisyon üyelerince imza altına alınacaktır.

                 İhale Komisyonu kararı üzerine idare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Red sebebi ile herhangi bir yükümlülük altına girmez.         

 

 

Madde 8AYLIK ORTALAMA PERSONEL SAYISI  VE ÖDEME MİKTARI :

 

  -Aylık Ortalama Personel Sayısı                  TOPLAM :  567  

  -Aylık Ortalama Maaş ve Diğer Ödemeler  TOPLAM: 1.700.000 TL.(BİR MİLYON YEDİYÜZBİN  

TL)  olarak gerçekleşmektedir.

   -Bu rakamlar  her yıl ortalama olarak yıllık bazda % 6-12 arasında artarak devam edeceği öngörülmektedir.

 

2013 Mali Yılı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personel sayısı ve hesap özeti aşağıya çıkartılmıştır.

 

2013 Mali Yılı  personel sayısı                                                               : 567/580

2013 Mali Yılı İlçe Emniyet Müdürlüğü Temel Maaş Ödemeleri          :18.500.970,00 TL.

2013 Mali Yılı  Geçici ve Sürekli Görev Yolluğu                                  :     218.183,00 TL.

2013 Mali Yılı Sınav Ücreti                                                                   :     245.875,00 TL.

2013 Mali Yılı Diğer İşlemler                                                                 :     148.500,00 TL.

2013 Mali Yılı TOPLAM                                                           :19.113.528,00 TL.

 

Madde 9- Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili olarak sonradan yayımlanacak tebliğlerdeki hükümlere veyaçıkacak sorunlara göre protokol esasları yeniden gözden geçirilerek ek protokol yapılabilecektir.

 

Madde 10- Promosyon Sözleşme Hükümleri 15 NİSAN 2017 tarihinde ödemelerin yapılması ile birlikte sona erecektir. Sözleşme bitim tarihi itibariyle yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde  aynı banka ile çalışılmaya devam edilecektir.

 

Madde 11 – İhaleye teklif veren banka temsilcilerinin, teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini teklif mektuplarıyla birlikte getirmeleri gerekmektedir.

 

Madde 12- Görevli personelin maaş ve diğer özlük haklarının ödemeleri için sözleşme yapılacaktır. Banka maaş ve diğer özlük haklarının ödemeleri için herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir.

 

Madde 13- İhaleyi kazanan banka,  kurum personelinin Banka Hesap Numaraları, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numaraları, Adı,  Soyadı ve TC Kimlik Numaraları ile birlikte, kurumun belirleyeceği formatta  EXCEL dosyası olarak kuruma verecektir.

 

Madde 14- Anlaşma sağlanan bankaca  kurum personeline  vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verilecektir. Kart ve şifrenin dağıtımı banka tarafından personelin çalıştığı birimlerde en seri şekilde dağıtılacaktır.

 

Madde 15- Muhatap banka, kurum personelinin maaş ödemelerini her ayın 15’i gecesi en geç saat:00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise en geç banka listesinin/EFT’nin yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Maaş ödeme tarihinde Maliye Bakanlığınca yapılabilecek ödeme günü değişikliği durumunda o tarihin gecesi saat 00.01’den itibaren personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

Madde  16- Ek ödemeler, en geç banka listesinin/EFT’nin yapıldığı günü izleyen gün hesaplara  geçecektir.

 

Madde 17- Anlaşmalı banka, kurumun toplu ödemelerinin  olduğu günlerde BTM/ATM cihazlarında para bulundurmak ve cihazların sağlıklı çalışmasını sağlamak zorundadır.

 

Madde 18-  Kurum tarafından yazılı ve imza sirküleri ile muhatap bankaya bildirilen Kurum Mutemedi, kurumun bildireceği bazı personelin görevden el çektirilmesi, ihraç, askere gitme, v.s. gibi mecburi nedenlerden dolayı  maaş hesabı üzerinde her türlü tasarruf yapma yetkisine sahiptir. Kurum adına yapılacak her türlü işlemde kurum mutemedine ve personeline öncelik tanınacak ,banka işlemleriyle ilgili bir personel görevlendirilerek Kuruma bildirilecektir.

 

Madde 19- Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince, maaş  hesabı ve kredi hesabı ekstralarından bildirim ücreti, ATM ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından, otomatik ve düzenli ödeme talimatları ile yapılan işlemlerden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya BTM - ATM aracılığıyla ve banka şubesinden gerçekleştirilen havale, EFT ve ileri tarihli iban numaralı EFT işlemlerinden, personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

Madde 20- Antlaşma yapılan banka; Her hangi bir sebeple geçici olarak (askere giden, ücretsiz izine ayrılan vb.) Kurumdan ayrılan ancak tekrar dönecek olan personelden hesap işletim ücreti, yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Kurumdan tayin olan personelden en az üç ay süreyle  hesap işletim ücreti, yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

Madde  21- Kurum personeline isteğe bağlı olarak,  Kredili Mevduat Hesabı (Artı Para, Esnek Hesap vb.) açılacaktır. Personel kredi kartı almaya zorlanmayacaktır.

 

Madde 22- Bankamatiklerden günlük nakit çekme alt limiti en az 1.500,00 TL (BİN BEŞYÜZ TL)  ancak günlük nakit çekme limiti günün şartlarına göre maksimum değerde tutulacak, maaşının kalan kısmını veya tamamını aynı gün anlaşmalı banka şubelerinden çekebilecektir.

 

Madde  23- Personel maaşını, banka cüzdanı yoksa banka kartı veya nüfus cüzdanı ile birlikte anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden ücretsiz tahsil edebilecek,ücretsiz para yatırabilecektir.

 

Madde 24Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin yararlanması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gösterilecek yere Kocaeli Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları ve işlemleri yaptıktan sonra ilk maaş ödemesi yapılacak tarihe kadar bir para çekme ve yatırma (BTM) cihazı kuracaktır. BTM cihazının kurulumu ile ilgili tüm masraflar Banka tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 25- Muhatap banka, BTM cihazının yerlerini, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden kiralaması gerektiğinden bunlara ait kira, elektrik vb. masrafları üstlenecek ve abone işlemlerini kendi üzerine alacaktır.

           

Madde  26Bankayla anlaşma halinde imzalanacak protokol eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka'ya aittir.

 

Madde  27- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz. Personel hesap işlemlerinde gizliliğe riayet edilecek, idareden habersiz olarak Yurtiçi ve Yurtdışı hiçbir kişi, kurum-kuruluşlara kesinlikle bilgi veya belge verilmeyecektir.

 

Madde 28- Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması gündemde olması halinde iki ay önce bildirilmek suretiyle sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

 

Madde  29 -.Yapılacak ihale sonrası imzalanacak maaş protokolünde belirtilen hükümlerin ihaleyi alan banka tarafından yerine getirilmesinde aksamalar yaşanması veya yerine getirilmemesi durumunda Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü protokolü tek taraflı fesih edebilir ve yeni ihale süreci tamamlana kadar protokolde belirtilen işlemler banka tarafından yürütülür.

 

Madde 30- Uyuşmazlık halinde Gebze Mahkemeleri ve Gebze İcra Daireleri yetkilidir

 

İŞ BU BANKA PROMOSYONU GENEL ŞARTNAMESİ 4(DÖRT SAYFA) VE 30 (OTUZ)  MADDE’DEN İBARETTİR.  19/03/2014

  

 

İRTİBAT  TELEFON NUMARALARI:

 

İŞ TEL: 0262 646 73 50 DAHİLİ: 68 72

CEP 1: 0505 369 17 52

CEP 2: 0505 484 14 32​