Borçluları kapıya dayanınca hırsızlık yapmaya karar veren musluk tamircisi, daha önce tamire gittiği kuyumcunun evine girdi. Evdeki altınları çalan hırsız, bir deste kartvizit düşürünce yakayı ele verdi.

Ace­mi hır­sı­zı gü­lünç du­ru­ma dü­şü­ren Geb­ze’de mey­da­na gel­di. Mus­luk ta­mir­ci­li­ği ya­pan 26 ya­şın­da­ki K.A. bankadan kredi almak istedi ancak talebi her seferinde reddedildi. Bunun üzerine K.A. hır­sız­lık yap­ma­ya ka­rar ver­di. Da­ha ön­ce mus­lu­ğu­nu ta­mir için evi­ne git­ti­ği ku­yum­cu H.Ç’­yi soy­ma­ya ka­rar ve­ren K.A. öğ­le sa­at­le­rin­de bal­kon ka­pı­sı­nın ki­li­di­ni kı­rıp içe­ri gir­di. 5 bin li­ra de­ğe­rin­de ziy­net eş­ya­sı ça­lıp,  ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.

BAL­KON­DA DÜ­ŞÜR­MÜŞ

Eve gel­di­ğin­de ya­tak oda­sı­nın da­ğı­nık ol­du­ğu­nu fark eden mağ­dur ku­yum­cu, po­li­si aradı. Eve gelen polis, balkonda mus­luk ta­mir­ci­si K.A’­ya ait üze­rin­de isim, te­le­fon ve ad­res bu­lu­nan bir des­te kart­vi­zit bu­l­du. Kart­vi­zi­tin hır­sız­dan düş­müş ola­bi­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ren po­lis, iz sür­dü. K.A’­nın kart­vi­zit­te­ki ad­re­si­ne bas­kın dü­zen­le­yen po­lis, zan­lı­yı gö­zal­tı­na al­dı. Pişman ol­du­ğu­nu söy­le­yen K.A. tu­tuk­la­ndı.

 

 

REKLAM

İş Güvenliği Levhaları - Genel Güvenlik Ekipman Levhaları