Türkiye genelinde kadınlar kazanç ortalamasında bir tek İstanbul ve Gaziantep’te erkeklerden daha yüksek kazanç elde etti. İlimizde ise kadınların durumu hiç te iç açıcı değil.
 
Günlük ortalama kazanç verileri kadınların paralarının hızla eridiğini gösterdi. Türkiye genelinde kadınların yüzü sadece İstanbul ve Gaziantep’te gülerken, erkekler aradaki farkı açmaya başladı. Bu­gün tar­la işin­den, nük­le­er fi­zi­ğe ka­dar her alan­da ça­lı­şan ka­dın­lar, gün­lük or­ta­la­ma ka­zanç­ta ise is­te­ni­len ra­ka­ma ula­şa­ma­dı. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun 19 mil­yon 210 bin 281 ak­tif ça­lı­şan ki­şi sa­yı­sı­na gö­re he­sap­la­dı­ğı gün­lük or­ta­la­ma ka­zanç ve­ri­le­ri, er­kek egemen­li­ği­nin kı­rıl­ma­dı­ğı­nı ve ma­ka­sın ka­dın­lar aley­hi­ne da­ha da açıl­dı­ğı­nı gös­ter­di.
 
GÜNLÜK 66 LİRA KAZANIYORLAR
Ka­dın­la­rın ça­lış­ma ha­ya­tın­da el­de et­ti­ği gün­lük ka­zanç mart ayın­da 66 li­ra 76 ku­ru­şu geç­mez­ken, er­kek­ler ay­nı za­man di­li­min­de gün­lük ka­zan­cı­nı or­ta­la­ma­da 87 li­ra 24 ku­ru­şa ka­dar çı­kart­tı. Ça­lış­ma eko­no­mi­si uz­man­la­rı ka­dın­la­rın ka­zanç­la­rın­da­ki dü­şü­şün hız­lan­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, yük­sek ka­zanç el­de et­tik­le­ri il­ler­de de er­kek­le­rin ata­ğa geç­ti­ği­ni ak­tar­dı. Ka­dın­la­rın ge­lir­le­riy­le er­kek­le­rin ge­lir­le­ri­nin ara­sın­da­ki far­kın açıl­ma­sın­da ka­dın­la­rın ça­lış­ma ha­ya­tın­da pa­zar­lık yap­ma­ma­sı önem­li bir et­ken ola­rak gös­te­ril­di. Er­kek­le­re gö­re da­ha az ça­lış­ma sa­at­le­ri­ni ter­cih edil­me­si de ka­dın­la­rın ka­zan­cı­nı aşa­ğı­ya çek­ti.
 
KOCAELİ’DE ERKEKLER EGEMEN
Önceki yıla göre Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinde de kadınların kazançlarının eridiği gözlendi. Bir önceki yıl Kocaeli’nde erkeklere göre kadınlar 12,78 lira daha az kazanç elde ederken bu yıl fark 16,11 liraya çıktı. İzmir ve Eşkişehir’de de fark açıldı. Kadınlar 2012’de erkeklere göre Kocaeli’nde 10,88 lira, 2013’de 12,78 lira, 2014 16,11 lira daha az kazanç elde etti.