Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Preveze Deniz Zaferi’nin 476. yıldönümü kutlamaları kapsamında bir ilke imza atacak. Gölcük Donanma Komutanlığı’nda vatandaşlar fırkateynlerle Marmara Denizi’nde tur atacak

 

 

    Bu­gü­ne ka­dar an­cak mil­li bay­ram­lar­da sa­vaş ge­mi­le­ri­ni zi­ya­ret ede­bi­len va­tan­daş­lar, ilk kez fir­ka­teyn­ler­le de­ni­ze açı­la­cak. 476. Pre­ve­ze De­niz Za­fe­ri kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da kut­la­ma­lar ya­pı­la­cak. İs­te­yen va­tan­daş­lar sa­vaş ge­mi­siy­le Türk ka­ra­su­la­rın­da ge­zin­ti ya­pa­bi­le­cek. Göl­cük De­niz Ana Üs Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da 27-28 Ey­lü­l’­de Pre­ve­ze De­niz Za­fe­ri­’nin 476’ın­cı yıl­dö­nü­mü tö­ren­ler­le kut­la­na­cak. Tören­ler­de Göl­cük Poy­raz Li­ma­nı per­so­nel ai­le­le­ri ve hal­kın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şe­cek. Et­kin­li­ğin bu­gün­kü prog­ra­mın­da Göl­cük Poy­raz Limanı­’n­da ya­pı­la­cak an­ma tö­re­nin ar­dın­dan 54’ün­cü Do­nan­ma Ku­pa­sı Yat Ya­rı­şı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ay­rı­ca li­man­da­ki ge­mi­ler hal­kın zi­ya­re­ti­ne açı­la­cak. De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı, halk­la kay­naş­mak, bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­nün te­si­si için ay­rı­ca bu yıl bir il­ke im­za at­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Şim­di­ye ka­dar sa­de­ce dev­let bü­yük­le­ri, bü­rok­rat ve ba­sın men­sup­la­rıy­la ya­pı­lan fir­ka­teyn­ler­le yol­cu­luk, ilk kez bu yıl 28 Ey­lül Pa­zar gü­nü va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.